خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20692   بروزرسانی: 23-05-1395

Farideh Vejdani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد : دانشگاه شیهد چمران اهواز

کارشناسی : دانشگاه تبریز