خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22115   بروزرسانی: 30-08-1402

Farideh Vejdani
فریده وجدانی
دانشیار

پست الکترونيکی
vejdani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vejdani-farideh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4240

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی اتاق -----، صندوق پستی 45195-313