خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20692   بروزرسانی: 23-05-1395

Farideh Vejdani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سبک شناسی2. متون نظم و نثر فارسی و عربی