خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20692   بروزرسانی: 23-05-1395

Farideh Vejdani

شرکت در کارگاههای آموزشی

- شرکت در کارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر سال 1388

- شرکت در گارگاه آموزشی کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ،سال 1389

- شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان  سال 1390

- شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان سال 1391

- شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای زبان و ادبیات فارسی 1391