خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20692   بروزرسانی: 23-05-1395

Farideh Vejdani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در کمیته نام سازمان ثبت احوال استان زنجان از سال 1388 تا کنون

 

عضویت در هیأت تحریریه مجلۀ اندیشۀ ادبی از شمارۀ نخست سال 1391

عضو شورای دانشگاه از سال 1393