خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

ليسانس شيمي محض از دانشگاه مازندران با رتبة دوم در سال ١٣٦٩ ، رتبه اول كنكور فوق ليسانس شيمي كشور در سال ١٣٦٩ ، فوق ليسانس شيمي از دانشگاه مازندران( استاد راهنما: دكتر فرج اله مهنازاده ) با رتبه اول در سال ١٣٧١ ، دانشجوي نمونه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال ١٣٧١ ، دانشجوي نمونه دانشگاه مازندران در سال ١٣٧١ ، دكتري شيمي آلي از دانشگاه تربيت مدرس (استاد راهنما: دكتر عيسي ياوري ) در سال ١٣٧٥ با رتبه اول. عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور ابهر با مرتبه مربي از سال ١٣٧١ الي ١٣٧٢ ، عضو هيأت علمي دانشگاه زنجان با مرتبة استادياري از سال ١٣٧٥ ، استاد نمونه دانشگاه زنجان در سال ١٣٨٠ . ، پژوهشگر نمونة دانشگاه زنجان در سال ١٣٨٠ . پژوهشگر /٨/ ١٣٧٨ با رتبه اول. ارتقاء به مرتبه دانشياري از مورخ ١٥ نمونة دانشگاه زنجان در سال ١٣٨١ . پژوهشگر ممتاز استان زنجان در سال ١٣٨١ . پژوهشگر نمونة دانشگاه زنجان در سال ١٣٨٢ . ارتقاء به مرتبه استادي در سال ١٣٨٤

دانشمند  یک درصد  برتر  ISI  از  سال  2012  تا کنون 

سرآمد علمی کشور  در سال های  1399  و 1401  به تشخیص  فدراسیون سرآمدان علمی  معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران