خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 سعید تقوی فردود تير  1396شیمی آلی تهيه هيدروژل‌ها و عصاره گياهان به منظور سنتز نانو مواد و کاربرد آن‌ها در سنتز آلي و تخريب رنگ   استاد راهنما
1 حمیده آهنکار خرداد  1395شیمی آلی تهيه نانوذرات فريت و کاربرد آن ها در سنتز آلي   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
37 علي رضا بلبل اميري اسفند  1375شيمي آلي سنتز يك مرحله اي دي متيلN-بنزن سولفونيل-1,2-دي هيدرو كينولين-2,3 -دي كربوكسيلات با استفاده از واكنش ويتيگ درون مولكولي  
36 احسان فتوحي اردكاني بهمن  1376شيمي آلي سنتز يك مرحله اي دي متيل -8,8-دي متيل -10,6 - دي اكسو -3- فنيل اسپيرو(5,4) دكا -2- ان-1, 2- دي كربوكسيلات با استفاده از وينيل تري فنيل فسفوران  
35 غلامرضا فتاحي نوجو كاميري اسفند  1376شيمي آلي سنتز بنزوپيران هاي استخلاف دار از طريق وينيل -تري فنيل فسفوران  
34 زين العابدين خليلي دي  1377شيمي آلي سنتز 2, 5-دي هيدروفورانها از طريق وينيل تري فنيل فسفوران  
33 غلي رضا كاظمي زاده ارديبهشت  1378شيمي الي سنتز برخي از مشتقات هتروسيكل دار جديد گاما- پايرون  
32 علي بداغي تير  1378شيمي آلي سنتز يك مرحاه اي دي الكيل[ ايندان-1, 3-ديون-2-ايليدن ] آلكوكسي سوكسينات ها  
31 علي عز آبادي آذر  1378شيمي آلي اپوكسيد دار كردن الكنها با استفاده از اكسيژن در حضور نمكهاي كبالت و منگنز پارا آمينو بنزوييك اسيد تثبيت شده روي سيليكاژل  
30 ليلا كريمي آورگاني بهمن  1378شيمي آلي سنتز يك مرحله اي دي متيل 2-(N- آريل آميدو-N-ايل)-3- (تري فنيل فسفر انيليدن)-بوتان ديواتها  
29 حميرا آهني بهمن  1378شيمي آلي سنتز دي آلكيل2-( N-ايميدو-N- ايل)-3-(تري فنيل فسفر انيليدن)-بوتان ديواتها  
28 سيد اصغر حسيني عالمي خرداد  1379شيمي آلي سنتز يك مرحله اي آلكيل- -2- (2- ايمينو -4- اكسو-1, 3 تيازولان -5- ايليدن) استات ها   
27 ناهيد شجري مهر  1379شيمي آلي سنتز يك مرحله اي دي متيل 2- آريل آمينو -3-(تري فنيل فسفر انيليدن) سوكسينات ها  
26 ابوالفضل مومني موحد خرداد  1380شيمي آلي C-وينيلاسيون كاتاليزوري 1- هيدروكسي 2- استو نفتون وB- نفتول در حضور سيليكاژل  
25 حسن جعفريان خرداد  1380شيمي آلي سنتز بعضي از اتر هاي آروماتيك با استفاده از نمك هاي فلزي  
24 امير علي حسيني گوران آباد بهمن  1380شيمي فيزيك بررسي سينتيك و مكانيسم نو آرايي فريز در محيط اسيد متان سولفونيك  
23 اعظم آقا ولي جماعت خرداد  1381شيمي آلي استخراج، جداسازي و شناسايي فلاونوئيد ها و تركيبات فرار گياه اقاقيا  
22 مينا حقيقي رسولي خرداد  1381شيمي آلي سنتز و فرمو لاسيون مو نومرهاي ساخت كامپوزيت دنداني يك خميري و دو خميري با پخت شيميايي  
21 باقر محمدي تير  1381شيمي آلي سنتز فضا گزين دي آلكيل2-(2- متيل -5-اكسو-1-سيكلو پنتنيل)-2- بوتن ديوات ها  
20 جواد سبب كاريامچي خرداد  1381شيمي معدني سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف نا متقارن آهن و منگنز  
19 نادر نوشيران زاده آبان  1381شيمي آلي 1): سنتز فضا گزين دي آلكيل 3,3 - دي استيل 3a- هيدروكسي-8- اكسو -1, 3, 8,3a -تترا هيدروسيكلو پنتا[a] ايندن-1, 2- دي كربوكسيلات 2) : N-وينيلاسيون فضاگزين متال  
18 محمد حاجي دي  1381شيمي آلي سنتز و شناسايي بتا سيكلو دكسترين اصلاح شده به وسيله اتيلن دي آمين تترا استيك و كاربرد آن در جداسازي يونهاي فلزي  
17 علي سولدوزي خرداد  1382شيمي آلي سنتز كومارين ها از تركيبانت آلي فسفر تحت تابش ماكروويو  
16 ابراهيم احمدي آذر  1380شيمي آلي سنتز فسفران ها از CH- اسيدها و بررسي واكنش هاي آنها با گروههاي كربونيل كم الكترون  
15 روشنك كيان آذر  1382شيمي فيزيك سنتز و تعيين ساختار مولكولي كمپلكس پيريدينو كاليكس(4) آرن يون نقره و برخي ديگر لز عناصر ئاسطه  
14 سميرا تخت فيروزه بهمن  1382شيمي آلي بررسي ساختار قطعات حاصل از اثر برموسيانوژن برليزوزيم سفيده تخم مرغ   
13 مهشيد رحيمي فرد خرداد  1383شيمي آلي سنتز آريل وينيل اترها از تركيبات آلي فسفر  
12 ليلا يوسفي خرداد  1383شيمي آلي سنتز كومارين ها از تركيبات آلي فسفر در حضور دي پتاسيم هيدروژن فسفات  
11 اكرم عباسي متجدد شهريور  1383شيمي آلي سنتز N- وينيل ايميدها از تركيبات آلي فسفر  
10 آمنه دري دي  1383شيمي آلي سنتز و مطالعه تركيبات حاصل از اثر گلوتاميك اسيد و آسپاتيك اسيد بر بتا سيكلو دكسترين  
9 مريم بندپي ارديبهشت  1384شيمي آلي سنتز ايليدهاي فسفر پايدار از تري كلرو اتانول و بررسي واكنشهاي آنها  
8 بيژن گنجه اي تير  1384شيمي الي سنتز پيرازول ها از ايليد هاي فسفر پايدار   
7 مهسا كاردان تير  1384شيمي آلي بررسي واكنش هاي ايميدها با استرهاي استيلني در شرايط بدون حلال  
6 آسيه صفري تير  1384شيمي الي بررسي واكنشهاي فنل ها با استرهاي استيلني در شرايط بدون حلال  
5 عيسي اسكندري مهر  1384شيمي آلي سنتز 1و2 -دي هيدرو كينولين هاي كم الكترون از تركيبات آلي فسفر  
4 علي جعفري خرداد  1385شيمي الي تهيه تركيبات فسفر دار از بتا دي كتون هاي فلوئور دار و بررسي واكنشهاي آنها  
3 لیلا عونی اسفند  1393شیمی آلی اصلاح شیمیایی سطح هالوفیبرها و نانوتیوب‌ها با استفاده از لیگاندهای آلی برای اندازه¬گیری و حذف ناخالصی¬های فلزات سنگین در تولید رادیوداروها با سیکلوترون   استاد راهنما
2 فاطمه کلانتری شهريور  1392شیمی آلی واکنش هاي چندجزئي سينامالدئيد در حضور N‎- ايزوسيان ايمينوتري فنيل فسفران   استاد راهنما
1 ندا تدین مهر  1394شیمی آلی سنتز پروپيلن دي آمين تترا متيلن فسفونات (PDTMP‎) و نشاندارسازي آن با گاليوم-‎68‎ به عنوان يک عامل جديد استخوان خواه دارويي   استاد راهنما