خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

مدیریت

 

سمتهای مدیریتی و اجرایی:

 

 

 

·          مدير گروه شيمي دانشگاه زنجان از سال 1376 الي 1377.

 

·          رئيس دانشكده علوم دانشگاه زنجان از سال 1376 الي 1379.

 

رییس بنیاد ملی نخبگان استان زنجان از سال 1389 تا 1392

 

·          نماينده شوراي دانشگاه در شوراي پژوهشي دانشگاه از سال 1379.

 

·          عضو شوراي علمي پژوهشي پژوهشكده كشاورزي دانشگاه از سال 1379.

 

·          عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه شيمي دانشگاه زنجان

 

·          نمايندة اعضاء هيأت علمي دانشكده علوم در شوراي منتخب دانشكده علوم،

 

·          عضو شوراي تحصيلات تكميلي  دانشگاه زنجان

 

·          عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم دانشگاه زنجان

 

·          عضو كميته اجراي هفتمين سمينار شيمي معدني ايران

 

·          عضو كميته اجراي دومين سمينار شيمي ماكروسيكل ايران

 

·          عضو هيات مميزه دانشگاه زنجان