خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39559   بروزرسانی: 26-10-1399

Ali Ramazani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. شيمي عمومي, شيمي آلي , شيمي فيزيك آلي , شيمي دارويي, شيمي آلي فلزي, سنتز مواد آلي, كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي, مباحث نوين در شيمي آلي, استريو