خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. شيمي عمومي, شيمي آلي , شيمي فيزيك آلي , شيمي دارويي, شيمي آلي فلزي, سنتز مواد آلي, كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي, مباحث نوين در شيمي آلي, استريو