خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي واكنشهاي فتو شيميايي كومارين هاي كم الكترون   مجريخرداد 1383آبان  1385بنياديدانشگاه زنجان
بازیافت فلزات موجود دارای ارزش ازکیک های واحدهای الکترولیز(منگنز،کادمیوم و روی)   مجريفروردين 1384تير  1385كاربرديدانشگاه زنجان
تهيه تك بلورهاي تيازولو1و2و4- تري آزول ها و تعيين ساختار بلوري آنها با استفاده از پراش پرتوهاي ايكس   مجريارديبهشت 1380ارديبهشت  1381بنياديدانشگاه زنجان
سنتز N2 فنيل 2- پيريدين كربوكساميد و بررسي كمپلكسه شدن آن با Zn(ClO4)2PdCl2Ni(NO3)Ca(NO2)2Ca(O2)2   مجريمهر 1381تير  1382بنياديدانشگاه زنجان
سنتز فسفرانهاي پايدار از -CH اسيدها و بررسي واكنشهاي آنها با ايندن1و2و3- تري اون در حضور منيزيم سولفات   مجريخرداد 1382اسفند  1382بنياديدانشگاه زنجان
تهيه فلز نيكل از پسماندهاي كارخانجات روي استان   مجرياسفند 1381آبان  1383كاربرديدانشگاه زنجان
سنتز لاكتونها از دي متيل استيلن دي كربوكسيلات، تري فنيل فسفين و فنلها در حضور سيليكاژل   مجرياسفند 1380اسفند  1381بنياديدانشگاه زنجان
تهيه ايليدهاي فسفر كربونيل- پايدار شده از اسيدها و بررسي واكنشها آنها با گروههاي كربونيل در حضور كاتاليزورهاي جامد-OH   مجريتير 1380شهريور  1381بنيادي دانشگاه زنجان
سنتز الفين هاي كم الكترون از طريق واكنش ويتيگ درون مولكولي   مجريخرداد 1377تير  1379بنياديدانشگاه زنجان
سنتز اسپيرو سيكلو آلكنهابا استفاده از واكنش ويتيگ درون مولكولي    مجريارديبهشت 1376ارديبهشت  1377بنياديدانشگاه زنجان