خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35520   بروزرسانی: 12-12-1402

Rasoul Moharrami
رسول محرمی
دانشیار

پست الکترونيکی
r_moharami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moharrami-rasoul

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2504

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک، اتاق M111، صندوق پستی 45195-313