خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32435   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فرآیندهای ساخت افزایشی2. تحلیل تجربی تنش3. تکنولوژی جوشکاری4. سیستم های تولید صنعتی5. فرآیند های ماشینکاری غیر سنتی