خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1318   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ریاضیات مهندسی پیشرفته-روش های عددی در حل مسائل الکترومغناطیس-مایکرویو 2- آنتن 2- مدار الکتریکی 1-مدار الکتریکی 2-آمارواحتمال مهندسی-رياضيات مهندسي- الکترومغناطيس -ميدانها و امواج-آنتن 1-مايکروويو 1-مخابرات 1- فیلترو سنتز مدار-فیزیک 2