خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت‎ها    
معاونت آموزشی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
معاون آموزش
زلفخانی - حبیب اله        
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2698
مسئول واحد دبیرخانه
کریمی - اعظم       
2282
کارشناس امور دفتری دبیرخانه
فرخنیا - محمود       
2282
بایگانی آموزش
طاهری - سیدجعفر       
2296
بایگانی آموزش
احمدی - جمال       
2312
   مدیریت آموزشی            
مدیر آموزش
نوروزیان - رضا       
2335
مسئول دفتر مدیر آموزش
محمودی - جواد       
2335
معاون مدیر آموزش
سلیمانی - حسن       
2740
      اداره دانش آموختگان            
سرپرست اداره
سلیمی - مهدی       
2741
امور فراغت از تحصیل (علوم)
منتخبی - مهدی       
2729
امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)
عبدی - فریبا       
2597
امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)
نوری - محمود       
2293
امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)
شامی - محمدرضا       
2743
امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)
حمزه لو - زینب       
2671
      اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره
بهرامی - فاطمه       
2605
کارشناس
قاسمی - فضل اله       
2376
کارشناس
تنها - فرحناز       
2728
      اداره حین تحصیل            
مسئول واحد و کارشناس دانشکده کشاورزی
بازرگان - مریم       
2695
کارشناس دانشکده علوم و علوم انسانی
مسعودی - فاطمه       
2596
      واحد نظام وظیفه            
کارشناس
کمالی - علی       
2798
کارشناس
علیجانی - صادق       
2736
   مدیریت تحصیلات تکمیلی            
مدیر تحصیلات تکمیلی
توکلی - افشین       
2280
سرپرست اداره
احمدی - زهرا       
2451
کارشناس
نهالی - منیژه       
2735
کارشناس
مرسلی - مریم       
2507
   هیأت ممیزه            
کارشناس
قزلباش - نازیلا       
2598
   گروه استعداد های درخشان            
مدیر گروه استعداد های درخشان
توکلی - افشین       
2280
کارشناس
محمدی - محمدعلی       
2533
   گروه آموزشهای آزاد و مجازی            
   دفتر جذب هیأت علمی            
   گروه برنامه ریزی آموزشی            
رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی
صفری - دکتر حسین       
4772
کارشناس دفتر گسترش رشته ها
اصغری - فاطمه       
4774
کارشناس برنامه ریزی
هاشمی - زهرا       
4773
معاونت پژوهشی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی
داودی - جمال       
2334
مسئول دفتر معاونت
نظری - پرویز       
2334
   مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی
عباسی - نصراله       
2594
مجلات و همایش‌های علمی داخلی
اشرفی - صفیه       
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی
اشتری - بهارک       
2363
کارشناس انتشارات
نصر - صونا       
2641
مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلی
موسی زاده بهروز - بتول       
2462
   امور فناوری و ارتباط با جامعه             
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه
محرمی - رسول       
2460
کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعه
عزیزی - قمر       
2824
   مرکز انفورماتیک دانشگاه            
مدیر انفورماتیک
آذرپیوند - علی       
2650
پشتیبانی ای میل
سیفایی - مریم       
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
2392
پشتیبانی اینترنت
رزاقی - سعید       
2379
پشتیبانی وایرلس
برجی - بهزاد       
2700
   کتابخانه مرکزی            
رئیس کتابخانه
احمدی - پرویز       
2323
معاون کتابخانه
نبوی - سیدعلی النقی       
2630
دبیرخانه
سراجی وطن - منیر       
2272
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
امانت
عزیزی - جنت       
2279
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
صحیحی - سعید        
2279
تسویه حساب پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2391
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2272
   اداره تجهیزات آزمایشگاهی            
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
آغاجری - حامد       
2207
   موزه تاریخ طبیعی            
کارشناس موزه
سلطانی - فاطمه       
4243
دبیرخانه موزه
سلطانی - فاطمه       
4245
معاونت دانشجویی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283254    
   مدیریت امور دانشجویی            
مدیر امور دانشجویی
بهرامي - حامد       
2454
      اداره امور خوابگاهها            
رئیس اداره خوابگاهها
نعمتی - حمید       
2704
مسئول امورخوابگاههای برادران
حسنلویی - محمد علی       
2298
مسئول امور خوابگاههای خواهران
فرزاد - مریم       
2428
کارشناس خوابگاه برادران
قرجه لو - رجب       
2478
کارشناس خوابگاههای خواهران
احمدی - نسرین       
2428
سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران
محمدی - امیر       
2245
خوابگاه خصوصی برادران - استقلال
-        
0
خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی
جعفری - کریم       
4283
مجتمع خواهران - فاطمیه 1
-        
2690
مجتمع خواهران - فاطمیه 2
-        
2367
مجتمع خواهران - فاطمیه 3
-        
2677
مجتمع خواهران - فاطمیه 4
-        
2714
مجتمع خواهران - فاطمیه 5
-        
2715
مجتمع خواهران - نجفی
-        
4456
خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا
-        
4288
      اداره تغذیه            
رئیس اداره تغذیه
سلامت - عباس       
2213
مسئول سلف سرویس
محمدیاری - بهمن       
2297
اتوماسیون تغذیه
علیپور - سعید       
2774
اتوماسیون تغذیه
فضلی - یحیی       
2774
کارشناس سلف
تروان - عسگر       
2774
      اداره رفاه دانشجویی            
رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علوم
سیفی فلاح - عمران       
2283
امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انساني
حسنی - حسین       
2284
امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسی
حسنلو - ملیحه       
2643
امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دوم
بابازاده - سولماز       
2775
ثبت و اسکن دانشجویان
روحانی - زهرا       
2665
بایگانی امور دانشجویان
عباسی - زینب       
2777
      اداره پشتیبانی و نظارت            
رئیس اداره پشتیبانی و نظارت
-        
2672
مسئول اموال معاونت دانشجویی
میری - آزاد علی       
2709
کارشناس تاسیسات دانشجویی
اشرفی - محمد       
2697
مسئول اموال معاونت دانشجویی
میری - آزاد علی       
2709
   مرکز بهداشت و درمان            
مدیر مرکز
قاسمیان - فروزان       
4457
کارشناس مرکز بهداشت
نظری - امیر       
4434
کارشناس درمان
صنعتی - عبدالرحمن       
4152
اورژانس و پذیرش 1
-        
2222
اورژانس و پذیرش 2
-        
4444
   مرکز مشاوره دانشجویی            
مدیر مرکز مشاوره
ابراهیمی - لقمان       
4197
کارشناس مرکز مشاوره
حنیفه لو - جمیله       
4384
کارشناس مرکز مشاوره
شهبازی - پریوش       
2311
اتاق مشاوره 1
-        
4383
اتاق مشاوره 2
-        
4385
   مدیریت تربیت بدنی            
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس ورزشی برادران
زلفخاني - موسي       
2779
کارشناس ورزشی برادران
لطفی - اصغر       
2779
کارشناس ورزشی خواهران
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی خواهران
محمدی - فاطمه       
2324
سالن شماره 1
-        
2307
سالن شماره 2
-        
2861
استخر(آقایان-روزهای زوج)
- - -       
2694
استخر(خانمها-روزهای فرد)
- - -       
2694
   معاونت دانشجویی            
مسئول دفتر معاونت
امانلو - مهدی       
2771
مسئول انفورماتیک
خلیلی پور - بهمن       
4080
کارشناس انفورماتیک
صمدی - مریم       
2255
دبیرخانه شورای انضباطی
-        
2672
مسئول کارپردازی
وفا - محمد علی       
2356
کارپرداز
دقیقی - محمد       
2430
حسابداری
سرداری - لیلا       
2427
شورای صنفی رفاهی مرکزی
-        
2411
صندوق خیریه موعود
امانلو - مهدی       
2403
کمسیون موارد خاص
زلفخانی - مریم       
2263
آبدارخانه
نجفی - علی       
2569
معاونت فرهنگی و اجتماعی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی-اجتماعی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283076    
مسئول دفتر معاونت
جلالی - جلیل        
2412
دبیرخانه
نظری - زینب        
2471
عامل مالی معاونت
محمدی - لیلا       
2841
کارپرداز
قربانی - اکبر       
2445
کارشناس سیاسی و تشکل ها
-        
0
کارشناس نشریات دانشجویی
جلالی - جلیل       
2770
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
حیدری - احمد       
2401
خدمات – راننده- آبدارخانه
-        
2372
حوزه بسیج دانشجویی شهید بهشتی و باقرالعلوم (دانشکده علوم)
-        
2329
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان
-        
4241
پایگاه‏ بسیج‏ دانشجویی‏ خواهران الزهرا (دانشکده کشاورزی)
-        
2449
پایگاه بسیج‏ دانشجویی‏ شهید باکری‏ (دانشکده مهندسی)
-        
2486
پایگاه بسیج دانشجویی کوثر (دانشکده مهندسی)
-        
2670
پایگاه بسیج دانشجویی شهید فهمیده
-        
0
انجمن اسلامی دانشجویی
-        
0
انجمن اسلامی دانشجویان
-        
0
انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ره
-        
0
   مدیریت فرهنگی            
مدیر فرهنگی
فرجی - دکتر        
2781
کارشناس انجمن های علمی و دانشجویی
حریری - احسان       
2845
کارشناس فعالیتهای قرآنی
-        
0
کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی
قربانی - فاطمه        
2773
کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها
احمد - حیدری       
2401
معاونت اداری مالی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت اداری-مالی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283080    
مسئول دفتر معاونت
محمدی - روح اله       
2332
کارشناس انفورماتیک مرکزی
موسوی - سیدحسن       
2730
رئیس اداره انبار و اموال
فلسفی - ابوسعید       
2758
انتشارات ساختمان مرکزی
انتشارات - انتشارات       
2216
   مدیریت اداری و پشتیبانی            نمابر: 33052755    
مدیر اداری و پشتیبانی
امامی - فرزانه       
2755
مسئول دفتر اداری و پشتیبانی
سهرابی - فاطمه       
2755
      اداره کارگزینی            
رئیس اداره کارگزینی
اسکندری - علی       
2325
کارشناس بازنشستگان و بیمه
خدایی - رضا       
2314
کارشناس حضور و غیاب
لازمی - سهیلا       
2466
کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)
اسکندری - لیلا       
2793
کارشناس کارگزینی غیر هیات علمی
حاتمی - فاطمه       
2725
کارشناس امور اداری
خدایی - مهناز       
2684
      اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی            
کارشناس مسئول دبیرخانه مرکزی‏ و اتوماسیون اداری
جعفری - محمود       
jafari.mahmoud[at]znu.ac.ir
2718
مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)
حسنی - محمدعلی       
2791
      کارپردازی کل            نمابر: 32283015    
مسئول کارپردازی کل
مکملی - فرهاد       
2558
کارپرداز اموری اداری ، مالی ، عمرانی و معاونت فرهنگی
قربانی - اکبر       
2316
کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی
شکوری - مرتضی       
2719
کارپرداز معاونت پژوهشی
کاظمی - حسین       
2445
      انبار کل            
کارشناس انبار و اموال
سعادتی - علی       
4459
انباردار(1)
حسینی - رسول       
4460
انباردار(2)
آدینه لو - جواد       
4462
متصدی انبار
ندرخانی - محمد       
4461
      اداره امور عمومی وپشتیبانی            
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
حیدری - قادر       
2352
مسئول خدمات
شهبازی - علی       
2305
مسئول نقلیه
سلامیان - حسین       
2237
مسئول سرویس کارکنان
آقامحمدی - داود       
2205
اتاق رانندگان
- - -       
2237
کارگاه مکانیکی
نجفی - اصغر       
4442
آژانس دانشگاه
- - -       
2555
کارشناس فضای سبز
صمیمی فرد - رضا       
2731
      اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی            
رئیس اداره ر رفاه
خدایی - علی اکبر        
4466
متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
مهمانسرای اشراق
-- - --       
4440
مهد کودک
کودک - مهد       
2420
متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
مهدوی - داود       
2754
کارشناس امور بازنشستگان
خدایی - رضا       
2314
   مدیریت مالی            
مدیر مالی
سرداری - ماهرخ       
2727
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی
بیات - نسرین       
2309
کارشناس امور قراردادها
معماریان - زهره       
2734
      اداره رسیدگی به اسناد            
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
یوسفی - مریم       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (1)
موسوی - سیدمهدی       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (2)
قهرمانی - محمدرضا        
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (5)
محمدی - رباب       
2308
بایگانی امور مالی
نظریان - ثریا       
2459
      اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت)            
رئیس اداره دریافت و پرداخت
صیدی - نرگس       
2833
کارشناس دریافت و پرداخت
شهیدی - مهین       
2864
کارشناس حقوق و دستمزد
نورسینا - مریم       
2306
کارشناس حقوق و دستمزد
حسنی - معصومه       
2863
      واحد درآمد            
مسئول واحد درآمد
بابایی - عبدالرسول       
2439
      اداره اموال            
کارشناس اموال
نصیری - اکبر       
4238
کارشناس اموال و انبار
پارسا - کیوان       
4429
کارشناس اموال و انبار
پارسا - تلفکس - کیوان       
4711
امین اموال (2)
خوئینی - محمود       
4463
امین اموال (3)
احمدی - منوچهر       
4237
   مدیریت طرحهای عمرانی            نمابر: 2366    
مدیر طرحهای عمرانی
مقیمی - مهدی       
2366
دبیرخانه طرحهای عمرانی
مهدیون - صادق       
2607
آرشیو
رحمانی - سعید       
2751
      اداره طرحهای عمرانی            
رئیس اداره طرحهای عمرانی
تاران - رضا       
2550
      اداره تأسیسات و نگهداری            
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری
سیفی راد - داود       
2752
تکنسین تاسیسات
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720
مسئول برق و مخابرات
بیات - علی اکبر       
2333
مسئول تأسیسات
قدیمی - بهروز       
2321
   مدیریت امور حقوقی و قراردادها            
مدیر امور حقوقی و قراردادها
اسلامی - داود       
2294
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
خدیو - محمود       
2225
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
اسماعیلی نژاد - پیمان       
2826
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
قاسمی - مشهود       
2747
   صندوق معین            
مدیر عامل
قزلباش - رضا       
2535
رئیس هیئت مدیره
بابایی - عبدالرسول        
2439
عضو هیئت مدیره
موسوی - سیدمهدی       
4281
بازرس صندوق
خدیو - محمود       
2225
معاونت برنامه‏ ریزی و نظارت         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت برنامه‏ ریزی و نظارت، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283162    
معاون برنامه ریزی و نظارت
عباسی - داود       
2851
مسئول دفتر معاونت
موسوی - سید محسن       
2850
   مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت            
مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
دین محمدی - مصطفی       
2853
کارشناس برنامه و بودجه
حیدری - سلمان       
2249
کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)
نبوی - سید جعفر        
2689
کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)
سلمانیان - نسرین       
2744
   مدیریت نظارت و ارزیابی            
مدیر نظارت و ارزیابی
میر موسوی - سید حسین       
2852
کارشناس نظارت و ارزیابی
صدرا - علی       
2319
کارشناس نظارت و ارزیابی
زمانی - حسن        
2829