خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن پژوهشکده فناوری های نوین زیستی    
رئیس پژوهشکده
رمضانی - علی       
4246
معاون پژوهشکده
یوسفی - علیرضا        
4251
مسئول دفتر پژوهشکده
روحی فر - کوروش       
4254
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
سلمانی - وحید        
4250
مدیر گروه بیوتکنولوژی
بهاری - عباس        
4253
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
4547
هیات علمی پژوهشی
فضلی - سعید        
4262
هیات علمی پژوهشی
عمارلو - علی        
4547
مسئول آزمایشگاه XRD
شهابی - ایمان        
4250
کارشناس پژوهش
قنبری - مجید       
4255
آزمایشگاه بیو انفورماتیک
-        
4259
آزمایشگاه ژنومیکس
-        
4264
آزمایشگاه کشت بافت
-        
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
ملکی - حمید        
4257