خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن انجمن‎ها، تشکل‎ها    
تعاونی مصرف کارکنان         
فروشگاه تعاونی
-        
2364
دفتر تعاونی
مهاجری - جمشید       
4440
صندوق وام کارکنان (معين)         
دفتر صندوق
قزلباش - رضا       
2535
تعاونی مسکن کارکنان         
دفتر تعاونی
-        
2385
تعاونی مسکن اساتید         
دفتر تعاونی
جعفری - محمود       
2385
دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان         
نمابر: 32283162    ای‌میل: bodjeh[at]znu.ac.ir
دبیرخانه
نبوی - سید جعفر       
bodjeh[at]znu.ac.ir
2689
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان         
دبیر کارگروه
نجفیان - سیدمحسن        
2331
مسئول دبیرخانه کارگروه
صبا - جلال        
2676
کارشناس دبیرخانه کارگروه
سلمانیان - نسرین        
2744
بسیج اساتید دانشگاه         
مسئول بسیج اساتید
-        
2531
انجمن حامیان دانشگاه زنجان         
دفتر انجمن حامیان
سلامت - عباس       
2403
شورای کارکنان         
رئیس شورا
خدیو - محمود       
2225
دبیر شورا
شامی - محمد رضا        
2250
بسیج کارکنان دانشگاه         
مسئول بسیج کارکنان
حسنی - محبعلی       
2421
دفتر بسیج کارکنان
سلامت - عباس       
2403