خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مراکز تحقیقاتی و پژوهشی    
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته         
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی         
رئیس پژوهشکده
رمضانی - علی       
4246
معاون پژوهشکده
یوسفی - علیرضا        
4251
مسئول دفتر پژوهشکده
روحی فر - کوروش       
4254
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
سلمانی - وحید        
4250
مدیر گروه بیوتکنولوژی
عمارلو - علی        
4247
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
4547
هیات علمی پژوهشی
فضلی - سعید        
4262
هیات علمی پژوهشی
بهاری - عباس        
4253
مسئول آزمایشگاه XRD
رسولی - رضا        
4250
کارشناس پژوهش
قنبری - مجید       
4255
آزمایشگاه بیو انفورماتیک
-        
4259
آزمایشگاه ژنومیکس
-        
4264
آزمایشگاه کشت بافت
-        
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
ملکی - حمید        
4257