خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی    
رئیس اداره ر رفاه
خدائی - علی اکبر       
4466
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
مهدوی - داود       
2754
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
مهمانسرای اشراق
-        
4440
مهد کودک
کابلی - ندا       
2420