خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه    
سامانه گلستان - دانشکده کشاورزی (http://edu.znu.ac.ir)
بازرگان - مریم       
2695
سامانه گلستان - دانشکده مهندسی (http://edu.znu.ac.ir)
مرسلی - مریم       
2286
سامانه گلستان - دانشکده علوم و علوم انسانی (http://edu.znu.ac.ir)
مسعودی - فاطمه       
2596
پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)
سیفائی - مریم       
2685
سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)
رزاقی - سعید       
2379
بانک نرم‌ افزار (http://sb.znu.ac.ir)
رزاقی - سعید       
2379
پورتال دانشگاه زنجان
شکوری نیا - کبری       
2379
سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)
شکوری نیا - کبری       
2392
سامانه مدیریت و ارائه دروس (https://zcs.znu.ac.ir)
شکوری نیا - کبری       
2392
سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)
اشرفی - صفیه       
2595
اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)
یحیی فضلی - سعید علیپور       
2774
اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)
باقری - خلیل       
2718
رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)
صیدی - محمدرضا       
4223
سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir/sepad)
-        
0
سامانه نظارت دانشگاهی (https://planning.znu.ac.ir)
-        
0
سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)
سلمانیان - نسرین       
2744