خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری4428
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی4018
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)نسرینفرخپور4016
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری4056
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2448
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیسیدمرتضیحسینی2384
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیامیدرحمانی2810
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهفاطمهسلطانی2573
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2487
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه برقمحمدمصطفوی2495
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه برقوجیههبیرامی2762
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معماریمحمدباقری4746
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معماریاعظمرسولی4755
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معدنصادقکریمپولی4345
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معدنابوالفضلپورامیدی4339
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مهندسی شیمیطاهریوسفی امیری4347
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مهندسی شیمیفریدوناسکندری4026
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه عمرانحسنطاهرخانی4206
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه عمرانزهرانباتعلی پور2611
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه نقشه بردارياسلامجوادنیا2373
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه نقشه برداري--2373
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترلیلاصفری4214
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه كامپيوتروجیههبیرامی2762
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مكانيكداودافشاری4130
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه هنرمسعودابوالفضلی4138
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزكنترل خطي- گروه برقفاطمهلاله2609
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزديجيتال - گروه برقسیامکانصاری2494
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / اتاق پروژه برق - گروه برقروح الهبیات2511
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز آنالوگ - گروه برقسعیدحاجی میری2513
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز اندازه گيري - گروه برقعلی اکبرسلیمی2764
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمرانعلیرضارستمخانی4234
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمرانحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري----2224
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداريجوادشهبازی2501
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس کارگاههای ماکت معماری و هنرفریباهاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مکانیکمهدیطاهریون2212
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه پروژه و نمونه سازیناصربیات4144
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2699
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهکاظممظلومی2413
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیخسروواجک4017
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه موادمحمدرضاتوحیدی فر4348
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه موادفریدوناسکندری4026
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزائی2483
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه کامپیوتراصغرسلیمانی2662
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مهندسی شیمیرضاموسوی4360
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس کارگاههای ماکت معماری و هنرفریبا هاشمی4760
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیجعفرنیکبخت2804
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461