خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22109   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

عنوان کتاب: اصول طراحی معماری ومنظر دانشگاه(با نگاهی به تجارب کهن و نوین ایران)، چاپ دوم 1392
چکيده

کتاب حاضر به دلیل گسترش سریع آموزش عالی در کشور در دو دهه اخیر از سویی و خلا متون منتاسب در زمینه فضاهای دانشگاهی از سوی دیگر برای ترجمه و تالیف مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب  در بخش ترجمه گزیده کتاب university Architecture،  نوشته برایان ادواردز استاد دانشگاه هادرزفیلد انگلستان است که با نگرشی جامع به تحلیل تجارب معماری دانشگاهی در جوامع مختلف می پردازد و با ارائه یک گونه شناسی کالبدی از انواع ساختمان های دانشگاهی پیشرفته در اواخر قرن بیستم، طرح های متعددی از پردیس های جامع دانشگاهی،کتابخانه ها ، دانشکده های فنی، هنری، علوم انسانی و پزشکی، خوابگاه ها و آزمایشگاه ها را تحلیل می کند. بخش تالیفی کتاب با تاکید بر معماری ومنظر دانشگاهی در ایران تنظیم شده است که به این منظور ابتدا به نقش واهمیت معماری و منظر دانشگاهی در پیشبرد اهداف توسعه اجتماعی پایدار جوامع پرداخته شده و در ادامه تاریخچه ای از مراکز آموزش عالی کهن و معماری دانشگاهه های نوین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نمونه هایی از تصاویر معماری و منظر فضاهای دانشگاهی کشور ارائه شده است.