خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22109   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

عنوان کتاب: مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی
چکيده

در این کتاب، مایک بیدالف استاد طراحی شهری دانشگاه کاردیف انگلستان، با طرح چهار چوبی روشن و منسجم، اطلاعات عملی و جامعی برای طراحان توسعه های مسکونی تشریح می کند.این اثر در برگیرنده نمونه های متعدد از کشورهای مختلف و تصاویر روشنگر است و شمول و گستردگی آن، منابعی به دست می دهد که مطالعه آن را برای تمامی دست اندرکاران طراحی و برنامه ریزی توسعه های جدید مسکونی قابل توصیه می سازد. بر اساس رهیافت های این کتاب، توسعه مسکونی موفق باید در سطوح مختلف مالی، اجتماعی و محیطی اثر بخش باشد. از این رو تحلیل کارایی فضاهای تجاری، اهمیت ساخت مکان،  پایداری محیطی  وطراحی دسترس پذیر در کتاب مورد توجه قرار گرفته است. مایک بیدالف ، رویکرد های موثر بر کاهش جرم و جنایت و راهبرد های افزایش نفوذ پذیری در بافت های مسکونی را به عنوان رویکردی یکپارچه به طراحی شهری مطرح می سازد. کتاب با بهره گیری از غنای تصویری ، روشنگر چگونگی تبدیل اصول و  آرمان های طراحی به راه حل های عملی بوده و نقاط ضعف و قوت راه حل های طراحی مختلف را نشان می دهد تا بر عمق تفکر و خلاقیت طراحان تاکید نماید.