خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22110   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

عنوان کتاب: مکان پایدار
چکيده

کتاب حاضر با تبیینن مفهوم توسعه پایدارو دوگانه های مرتبط با آن مانندمحلی-جهانی،کیفی-کمی،عینی-ذهنی بر نوعی آگاهی از زیبایی شناسی پایداری تاکید دارد.کتاب در 8 فصل تنظیم شده و خواننده را قادر می سازد پس  از مرور جامع بر مباحث مکان پایدار با تاکید بر معماری منظر، رهنمود ها و الگوهای مطروحه را در شناسایی،سنجش،آفرینش و یا بازآفرینی و احیای مکان های پایدار در مراحل برنامه ریزی ،مطالعات،طراحی،اجراو ارزیابی پس ازاجرا به کاربندد. در فصل اول به تحول نگرش های محیطی به واسطه مسائل زیست محیطی زمین اشاره شده و رویکردی انسانی-محیطی را دراین ارتباط تبیین می کند. فصل دوم و سصوم با ارائه دیدگاهی جامع از فرصت ها و تهدید ها، قلمرو های یک مکان پایدار را تبیین کرده و بر آن اساس در فصل چهارم ،  برای ارزیابی مکان پایدار ، چهار حوزه اصلی در تعاملات انسان با معماری، منظر و محیط معرفی شده است. در فصل های پنجم وششم دو مجامعه محلی در کشور ایتالیا(سن جیمینانو) وانگلستان(لودلو) تحلیل شده است. فصل هفتم به تبیین یک نظریه زیبایی شناسی متناسب با مفهوم پایداری  پرداخته و نیاز طراحان به تامین مطلوبیت محیطی و کیفیت بخشی به سکونتگاه های جدید مورد بحث قرار گرفته است. در فصل هشتم نیز سه نمونه طراحی مبتنی بر پایداری در افریقا(سریلانکا)، اروپا(انگلستان) وامریکای شمالی  ارائه شده است. به نظر می رسد مدل های مفهومی - کاربردی و نمونه تجارب ارائه شده در این کتاب،  آموزه های قابل توجهی برای تعمق در سرمایه های گران قیمت اجتماعی- کالبدی نهفته در جوامع شهری و روستایی  ایران بزرگ به دست می دهد.