خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19767   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

سعید بیگدلی
مسئولیت مدنی کارمندان و مسئولان اداری راهی برای پیشگیری از مفاسد اداری
چکيده


مسئولیت مدنی کارمندان و مسئولان اداری، راهی برای پیشگیری از مفاسد اداری مسئولیت مدنی مجموعه راهکارهایی است که عمدتا برای جبران خسارت زیان دیدگان طراحی شده است. از جمله مهمترین اصول مسئولیت مدنی ، ضرورت جبران خسارت توسط عامل زیان است.با اینهمه این اصل ، گاه با هدف جبران بهتر خسارت زیان دیده کنار نهاده شده ، شخص ثالثی به عنوان مسئول معرفی می شود. همین امر در ارتباط با خسارت ناشی از عمل کارمندان و مسئولان اداری نیز روی داده ، عمدتا حقوقدانان معتقدند که در صورت خطای ایشان ، نباید مسئولیت آنها را امری شخصی محسوب کرد ،بلکه دولت باید به عنوان مسئول عمل کارکنان خود به جبران خسارت آنهابپردازد. این مقاله در صدد آن است که اثبات نماید ، امروزه مسئولیت مدنی هدفی دوگانه دارد و علاوه بر جبران خسارت زیان دیده ، به نوعی تنبیه مدنی عامل نیز نظر دارد و لذا نفی مسئولیت شخصی کارکنان و مسئولان اداری ، در دراز مدت نه به نفع جامعه ونه حتی زیان دیدگان نیست. لذا هم به دلیل عقلی وهم به استناد مستندات متفرق موجود در قوانین پراکنده ، حتی اگر دولت یا بیمه ابتدائا قابل رجوع توسط زیاندیده باشند ، آخرالامر این غرامت باید توسط عامل  واقعی زیان پرداخت گردد و این امر نقش قابل توجهی در اصلاح نظام اداری و پیشگیری از کوتاهی ها و مفاسد اداری خواهد داشت. کلید واژگان :  مسئولیت ، مسئولیت مدنی ، کارمندان دولت ، کارکنان اداری ، مسئولیت دولت