خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23434   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

دکتر محسن کلانتری محدثه السادات حسینی
بررسی راهکارهای توانمندسازی بافت قدیمی و فرسوده محله بازار کهنه شهر اسفراین
چکيده


     بافت قديمي، به عنوان هسته اوليه اكثر شهرهاي كشور دگرگونی های زيادی را طي 50 سال اخير تجربه كرده است، اما نتوانسته است با شرايط موجود و نياز فعلي شهرنشيني كشور سازگار گردد. در حال حاضر بخش عمده ای از کارکردهای قبلی بافت قديمی شهرها، کارايی خود را از دست داده است و بنابراين ضرورت دارد اين فضاها مطابق نياز امروز تجهيز و آماده شود تا استفاده فعال، موثر و بهينه از آن فراهم گردد. محله بازار کهنه از جمله بخش های فرسوده و قديمی شهر اسفراين است که با مشکلات متعدد روبروست و با نيازهای امروزی اين شهر سازگار نيست. در مقاله حاضر سعی شده ضمن مطالعه مسايل و مشکلات کالبدی اين محله و ويژگی های اجتماعی و اقتصادی ساکنين آن، رهنمودهايی جهت توانمندسازی آن ارائه شود. نوسازی واحدهای تجاری فرسوده، تقويت کارکرد اکولوژيکی، کالبدی و اجتماعی رودخانه بيدواز، ايجاد فضاهای کالبدی گردشگری و تفريحی ، تقويت و تغيير برخی کاربری های موجود از طريق حمايت های دولت و همراه با مشارکت مردمی مهمترين يافته های اين مقاله جهت توانمندسازی محله بازار کهنه شهر اسفراين است.   کليد واژه :  فارسی: بافت قديمی و فرسوده شهری –  توانمندسازی- اسفراين -  محله بازار کهنه