خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23416   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

دکتر محسن کلانتری حکیمه قنبری
تاثیر اقتصاد سیاسی نفت بر روند شهرنشینی در شهرستان یاسوج
چکيده


      ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم تولید کننده محصولات نفتی در جهان از اقتصاد مبتنی بر نفت تاثیر فراوانی پذیرفته است. برنامه ها و بودجه های توسعه و عمرانی کشور هر ساله بر پایه درآمدهای نفتی انجام می گیرد. علاوه بر بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت در سطوح مختلف کشور، خود صنعت نفت به تنهایی باعث به وجودآمدن سبک و طرز خاصی از شهرنشینی شده است. با توجه به اینکه در دوران پیش ازانقلاب برنامه ریزی های مدون در راستای هدایت صحیص درآمدهای حاصل از نفت صورت نگرفته است ،فرایند تجدید و اصلاح سیاستهای نادرست پیشین ،از پروسه های درازمدت دوران پس از انقلاب به شمار می آید. روند توسعه از بالا به پایین رهیافت ازالیدی را همزمان با توزیع نابرابر ثروت حاصل از نفت در سطوح شهری و روستایی را باعث گردیده است. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش اقتصاد سیاسی نفت در شهرهای نفت خیز کشور با تاکید بر استان کهگیلویه و بویراحمد  ، شهرستان یاسوج بپردازیم. در این تحقیق فرایند تاثیرپذیری شهرنشینی از نحوه توزیع در آمدهای نفتی و نحوه اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی در راستای ایجاد شهرهای بزرگ در جوارنواحی نفت خیز مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و همچنین عوامل تاثیرگذار حاصل از توزیع درآمدهای نفتی، در سیمای شهرها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.    کلید واژه: شهرنشینی، نفت ،برنامه ریزی ، توسعه ،اقتصاد سیاسی