خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

محمد باقری ، افشین پیش بین
نقش معماری داخلی در القای حس آرامش و سکون
چکيده


مسکن به عنوان فضایی برای سکنی گزیدن و زندگی، همواره از ابتدای تاریخ تاکنون یکی از اولین فضاهایی بوده که انسان با آن سرو کار داشته و ویژگی های این بنا و به خصوص فضای داخلی آن به سبب ارتباط مستقیمی که در ساعات طولانی از روز با انسان دارد و اغلب انسان ها آرام ترین لحظات روز را که برای استراحت کردن انتخاب کرده اند در این فضا سپری می کنند از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به همین موضوع این سؤال مطرح می گردد که نقش معماری داخلی در القای حس آرامش و سکون در فضای داخلی خانه چیست و به عبارت دیگر چگونه می توان بوسیله ی معماری داخلی به ایجاد حس آرامش در فضای داخلی خانه کمک کرد؟ تدوین برخی اصول برای معماری داخلی و همچنین دستیابی به عواملی که موجب ایجاد حس آرامش و سکون در کاربران فضای مسکونی می شوند، و بررسی تأثیر و تأثرات هر یک از اصول معماری داخلی بر عوامل ایجاد آرامش، در انتهای تحقیق ماتریسی با نتایج کاربردی در طراحی فضای داخلی ارائه می نماید. اصول معماری داخلی در این تحقیق بر پایه ی اصولی که فرانسیس چینگ در کتابی با عنوان "طراحی داخلی" بیان نموده تدوین شده است. از آنجایی که رابطه ی انسان و محیط یک رابطه ی متقابل بوده و هر دو تحت تأثیر یکدیگر می باشند، این عوامل هر یک به نوبه ی خود به ایجاد محیطی آرامش بخش کمک می کند، این آرامش بر روی انسان تأثیر گذاشته و به طور متقابل انسان نیز در راه تغییر  محیط و حرکت به سمت آرامش بیشتر در محیط اطراف خود گام بر می دارد. تحقیق حاضر که از نوع همبستگی می باشد و ازطریق مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.