خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

محمد باقری، فهیمه شهیری
رسالت خوشامدگویی ورودی خانه های سنتی ایرانی در بافت شهری
چکيده


 سلام ودرودگويي دراغاز ديدار ازديرباز درفرهنگ ايراني داراي اهميت بوده و پس ازورود اسلام با تاكيد به تكريم و احترام مهمان درآيات شريف قران روايات و احاديث مفهوم برابري و برادري بين مسلمانان را به فرهنگ ايراني اضافه كرده و سبب شده بدنه شهر اسلامي جلوه اي تازه به خود بگيرد عليرغم سادگي جداره ي بيروني خانه ها و شباهت شكل ظاهري خانه ها بريا يكسان نشان دادن فقير و غني محل اتصال خانه ها به گذرعمومي مكاني بود براي ابراز دوستي و سلامت صاحبخانه به رهگذركوچه و ميهماني كه قصد ورود دارد دراين پژوهش با بهره گيري ازروش تحليلي توصيفي explanatory descriptive به بررسي مفاهيم ديني و عتقادي نهفته درسلام دعوت خوشامدگويي اذن دادن و پذيرش پرداخته شده و نحوه ي به عينين رسيدن آن دربدنه ورودي هاي سنتي ايراني دوره صفويه - قاجار دربستر فرهنگي بومي ايران مورد مطالعه قرارميگيرد درادامه با بررسي ورودي خانهها دربافت شهري معاصر استمرار يا عدم حضور اين مفاهيم درورود به حريم خانه هاي امروزي مورد بحث قرار ميگيرد.