خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

فهیمه شهری، مهدی حمزه نژاد، محمد باقری
تاثير ورودي خانه ها در منظر شهري ويژگي حيات در وروديهاي سنتي و مدرن
چکيده


 بخش ورودي خانه ها به عنوان محل اتصال كالبد معماري به فضاهاي شهري حائز اهميت است. در معماري بافت شهرهاي سنتي ايران، مناظره ي يكدست كوچه ها و معابر تنها در بخش سردر و ورودي بناها شكلي متفاوت به خود گرفته است. با توجه به اين مهم كه بلند مرتبه شدن ساختمانها به علت رشد جمعيت و نياز به فضاي بيشتر، باعث شده نماي ساختمانها سهم بزرگي در به وجودآوردن نماهاي شهري ايفا كند، اما همچنان منظره ي بدنه هاي شهري در ارتفاع چشم انسان را، وروديها و سردرها تشكيل ميدهند.از در اين پژوهش به ويژگيهاي ورودي خانه ها پرداخته شده و با استخراج تفاوتهاي ورودي خانه هاي معاصر با ورودي خانه هاي سنتي، ميزان و نحوه ي تاثيرگذاري اين بخش از كالبد خانه در نماهاي شهري مورد مطالعه قرارميگيرد.در اين راستا با بهره گيري از روش تحليلي-توصيفي (EXPLANATORY DESCRIPTIVE) و استدلال منطقي (REASONING LOGICAL) با بهره گيري از نظريه ي ساختارهاي زنده كريستوفر الكساندر، ميزان برخورداري نماهاي شهري در بافت مسكوني معاصر از ويژگي حيات مورد مطالعه قرار ميگيرد.