خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

محمد باقری  نیوشا ودادی مقدم
نقش پیاده راه ها در پایداری سیستم های حمل و نقل شهری
چکيده


 يكي از رهيافتهاي دستيابي به توسعه حمل و نقل پايدار از منظر كارايي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي، توجه همزمان به نيازهاي انساني در كنار ديگر مفاهيم و اصول طراحي شبكههاي حمل و نقلي است. از مناسبترين بسترهايي كه امكان تحقق پذيري اجراي سيستمهاي حمل و نقل پايدار را در مقياس انساني فراهم ميكند بافتهاي تاريخي و قديمي شهري است كه بهصورتي پويا نقش پررنگي را در خاطرهي شهروندان ايفا ميكند. مبحث پايداري سيستمهاي حمل و نقل پايدار انحصاراً در ايجاد آنها خلاصه نميشود بلكه مصرف موثر از فضاهاي منتج از اين سيستمها از خلل ارزيابي ميزان كارايي سيستمهاي فوق كه امكان حضور،جابجايي و دسترسي را در آنها فراهم ميكند نيز حائز اهميت است. هدف از اين نوشتار ارزيابي كارايي شبكه حمل و نقل پياده از منظر نگاه كاربران به يكي از اين محورهاست كه نتايج يافتههاي آن علاوه بر افزايش كارايي سيستمها به پايداري اجتماعي فضاهاي پياده نيز خواهد انجاميد. پيادهراه مورد مطالعه كه در منطقه 12 شهرداري تهران قرار گرفته است، علاوه بر نقش ارتباطي خود، به عنوان يكي از اولين طرحهاي بهسازي و روانبخشي شهري نيز مورد توجه قرار گرفتهاست. روش تحقيق بر مبناي مطالعات كتابخانهاي پيرامون مباني نظري مرتبط با موضوع و استنتاجات حرفهاي بهصورت تنظيم سوالاتي در قالب پرسشنامه و تكميل آن توسط دو گروه شاغلين و عابريني است كه به منظور خريد و تفريح به پيادهراه مورد مطالعه (خيابان صف - سپهسالار - تهران) تردد دارند، مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق در قالب انجام ارزيابي در خصوص تبادر مفاهيم فيزيكي، نمادين، معماري و جو محيط در ذهن كاربران مورد پژوهي كاربست يافتهاست و عوامل تأثيرگذار به ترتيب اولويت معنايي مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتهاند.