خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

محمد باقری، سیما حسن زاده، محدثه مجدی
فضاهای جمعی فرهنگ مبنا، راهکاری نو برای ارتقا کیفیت زندگی در شهرهای مهاجر پذیر
چکيده


کیفیت زندگی شهری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی وکالبدی- محیطی قابل ارتقا است. در این تحقیق نقش شاخص های اجتماعی-فرهنگی در ارتقا کیفیت زندگی شهری مورد واکاوی قرار گرفته و در این ارتباط نقش فضاهای فرهنگی-اجتماعی در تعاملات اجتماعی و ارتقاء فرهنگ شهروندی بازشناسی شده است. هدف تحقیق، ارتقا شاخص های فرهنگی- اجتماعی شهر برای مهاجران و دستیابی به کیفیت زندگی شهری متوازن برای شهروندان بومی ومهاجران از طریق توجه به فضاهای جمعی فرهنگ مبنا است. بر اساس فرضیه تحقیق، طراحی فضاهای جمعی فرهنگ مبنا از طریق ایجاد ارزش های مشترک بینافرهنگی، فضاهای پویا و زنده با هویت شهری مشترک، روابط اجتماعی بینافرهنگی مهاجران و شهروندان بومی و ایجاد کانون تعاملات اجتماعی بین دو گروه امکان پذیر است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در تبیین مبانی نظری و استدلال منطقی و رجوع به شواهد، مستندات و تجارب در ارائه راهکاری ها طراحی به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تعامل افراد در فضاهای جمعی منجر به کاهش حساسیت های بین فرهنگی می شود و می توان چالش های بین فرهنگی را با تعمیق تعامل اجتماعی شهروندان و توسعه ارتباطات در میان خرده فرهنگ های مختلف شهری کاهش داد. از جمله اقدامات پیشنهادی برای ارتقا کیفیت زندگی شهری و توسعه فضاهای جمعی فرهنگ مبنا در شهر های مهاجر پذیر ایرانی عبارتند از: ایجاد پارک های فرهنگی بر اساس گروه های مختلف مهاجرین، بازارچه های فرهنگی-هنری، اماکن فرهنگی–هنری، باغات و موزه های فرهنگی، برنامه ریزی هفته های فرهنگی اقوام ایرانی و برگزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگ-محور.