خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19767   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

سعید بیگدلی
تئوری تاثیر یکجانبه اراده متعهد
چکيده


چکیده : تعهد در عالم حقوق ، اصولاً یا زائیده توافق اشخاص ( اعمال حقوقی ) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد آورند ( وقایع حقوقی ) . اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش ، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند ، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر  و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است . مقاله حاضر تعهد آور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را ، به گونه ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود ، مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در این نوشتار ، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقین و مخالفین این نهاد ، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران ، آنچه با معیارهای حقوق داخلی پذیرفتنی تر است معرفی گردد .