خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19767   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

سعید بیگدلی
مشکلات وخلاهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران
چکيده


چکیده حضانت،‌ جزء مباحث مهم حقوق خانواده در نظام‌های مختلف حقوقی است و از آنجا که نگهداری و تربیت طفل،‌ به عنوان عنصر اولیه سازنده¬ی ‌جامعه، ‌امری حیاتی است، ‌توجه به حضانت نیز ضروری تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد، ‌قانون مدنی ایران آنچنان¬که باید و شاید، به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ از سویی تعریف دقیقی از این نهاد صورت نگرفته و حقوق و تکالیف ناشی از آن در مقایسه با نهادهای مشابه را روشن نساخته و از سوی دیگر، از مسائل مهمی ‌که پرداختن به آن¬ها ضروری به‌نظرمی‌رسد، طفره رفته است. همچنین پرسش‌های دادگاه‌ها از مراجع مختلفی مثل اداره¬ی حقوقی دادگستری،‌ بیانگر وجود ابهام‌ها و تعارض‌های قابل توجهی در موضوع بحث است. مقاله حاضر کوشیده است تا به صورت فشرده، ‌ضمن تبیین جایگاه این نهاد حقوقی و تکالیف ناشی از آن، ‌به خلأها و تعارض‌های موجود نیز اشاره و طبعاً راه‌حل ارائه نماید. واژگان کلیدی حضانت،‌ قیمومیت،‌ ولایت،‌ حقوق خانواده،‌ حقوق کودک