خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23434   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

دکتر محسن کلانتری مهدی توکلی
شناسایی کانون های جرم خیز شهری
چکيده


طي دو دهه گذشته توجه و علاقه فزاينده اي براي مطالعه و شناسايي جنبه هاي مکاني بزهکاري در حوزه هاي شهري پديدار گشته است. بدين منظور براي کنترل و پيشگيري مکاني بزهکاري دیدگاه هاي مختلفي ارائه شده است. از جمله رويکردهاي مهم در اين خصوص “کانون هاي جرم خيز” مي باشد. در مقاله حاضر سعي شده است ضمن تشريح اين رويکرد، پيشينه مطالعه در کشورهاي مختلف جهان، چهارچوب نظري، دلايل اهميت، روشها، ابزار و فنون شناسايي و تحليل کانونهاي جرم خيز شهري بيان گردد.