خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23468   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

دکتر محسن کلانتری مریم عبداللهی حقی
کمبود توقفگاههای عمومی و تاثیر آن در وقوع سرقت خودرو، درزنجان
چکيده


تحقيقات نشان مي دهد وجود برخي تجهيزات و تاسيسات شهري در افزايش ايمني و کاهش فرصت هاي بزهکاري نقش بسزايي دارد. مقاله حاضر ضمن بررسي وضعيت توقفگاههاي عمومي در بخش مرکزي شهر زنجان، تاثير کمبود اين کاربري را در وقوع انواع سرقت خوردرو، موتورسيکلت يا لوازم آن در اين بخش از شهر را مورد کنکاش قرار داده است. نتيجه پژوهش نشان مي دهد عدم توجه به سرانه مورد نياز، تخصيص مناسب يا مکان يابي بهينه توقفگاههاي عمومي، در فراواني و نحوه پراکنش بزه سرقت وسايل نقليه يا لوازم آن در بخش مرکزي شهر زنجان تاثير داشته است. اين بخش از شهر که محل تمرکز کاربري هاي تجاري، اداري و خدماتي شهر است و روزانه پذيراي تعداد زيادي از شهروندان مي باشد با کمبود شديد کاربري توقفگاههاي عمومي مواجه است و به همين جهت بسياري از مراجعين به اين بخش از شهر وسايل نقليه خود را در حاشيه خيابانها و معابر فرعي يا برخي فضاهاي باز ساخته نشده متوقف نموده و فرصت مناسبي را براي سارقين جهت سرقت خوردو يا لوازم آن فراهم مي آورند و به همين جهت بيشترين ميزان سرقت خودرو يا موتور سيکلت يا لوازم آن در اين محدوده از شهر به نسبت ساير بخش ها اتفاق افتاده است.  واژگان کلیدی: بزهکاري شهري، سرقت خودرو، کاربري اراضي، توقفگاه عمومي، زنجان