خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

 فرهنگ مظفر،  محمد باقری و حمید رضا عظمتی
طراحی بوستان های شهری و رشد خلاقیت کودکان
Designing urban parks and children's creativity
چکيده


امروزه بوستانهای شهری بخشی جدايی ناپذير از مجتمع های زيستی و فضاهای عمومی، به ويژه در کلان شهرها محسوب می شوند و در برآورده ساختن نيازهای اجتماعی و فردی شهروندان نقش اساسی و مهمی ايفا می نمايند. اين فضاها بخش عمده ای از زمان و محيط روزمره مردم از جمله کودکان را به خود اختصاص می دهند و به همين دليل ارتقاء و غنی سازی اين فضاها می تواند در رشد فردی، تعامل های اجتماعی، تقويت حس تعاون و حتی آموزش شهروندان و کودکان موثر باشد. با توجه به ويژگی های خاص رشد، سلامت و امنيت کودکان، همواره بخشی از کارکرد فضاهای باز شهری از جمله بوستان ها به کودکان اختصاص می يابد. از اين رو آماده سازی محيط های باز شهری از جمله بوستان ها برای کودکان به عنوان شهروندان و سازندگان آينده شهر از اهميت ويژه برخوردار است. در اين مقاله با تکيه بر ويژگيهای منحصر به فرد کودکان، به عنوان بخش مهمی از شهروندان، ضرورت و اهميت بهره گيری از قابليت بوستان های شهری به منظور رشد خلاقيت آنها مورد تاکيد قرار می گيرد و در اين رابطه برخی از اصول و معيارهای طراحی بوستان های شهری در تناسب بارشد و شکوفايی خلاقيت کودکان ارايه می شود. همچنين مشارکت آنها در فرايند طراحی بوستان های کودک و فضاهای بازی به عنوان يکی از راهکارهای فعال و پويای طراحی پيشنهاد می شود. در اين راستا با تکيه برروش تحقيقی تحليل محتوا، برخی از مطالعات رشد خلاقيت کودکان و فرايند طراحی فضاهای باز و بوستان های شهری بررسی شده و چنين استنتاج می شود که مشارکت مستقيم کودکان در خلق فضای آنان، افزون بر ايجاد تمايل بيشتر به حضور و تعامل در محيط، امکان رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی، استعداد ها و خلاقيت آنان نيز فراهم گردد.