خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

محمد باقری و حمید رضا عظمتی
ارتقا سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی فضاهای باز  شهری
Improving citizen's health and well-being with urban open space design
چکيده


بحران سلامت و عدم ايمني محيطي در ابعاد جسمي و رواني، فضاهاي شهري و مسكوني معاصر را تهديد مي كند. فقدان ايمني شهروندان در مقابل تصادفات، عدم امنيت در فضاهاي شهري و سكونتي، انزوا، افسردگي و گسست اجتماعي در محلات شهري و نيز وابستگي مفرط شهروندان به اتومبيل و كم تحركي در اقشار مختلف از بيماري هاي مزمن شهري و محيطي هستند. در چنين شرايطي اتخاذ رويكردهاي نوين برنامه ريزي و طراحي محيط براي ارتقاي سلامت محيطي شهروندان ضروري است. طراحي فضاهاي باز و محلات شهري مناسب با آسايش و سلامت شهروندان يكي از اهداف طراحي شهري پايدار به شمار مي رود كه در سال هاي اخير- به ويژه در كشورهاي توسعه يافته- گسترش زيادي داشته و ارايه راهنماها و معيارهاي طراحي براي آسايش، سلامت و ايمني شهروندان از نتايج چنين رويكردي بوده است. فرضيه اين نوشتار آن است كه رويكرد طراحي محلات شهري پايدار از طريق طراحي و ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري و نواحي مسكوني مي تواند به ارتقاي سلامت عمومي شهروندان منجر شود. بر اين اساس طراحي فضاهاي باز و سبز محلي، برنامه ريزي فضاهاي شهري پياده، ايجاد محلات متراكم با كاربري هاي مختلط مسكوني و تجاري و اداري، اجراي طرح هاي شهري ميان افزا در فضاهاي باز و بلا استفاده، افزايش دسترسي فيزيكي و بصري ساكنان به طبيعت از طريق طراحي طبيعت گرا، ايجاد فرصت هاي فرهنگي- اجتماعي و تجاري- تفريحي در محله، كاهش وابستگي زندگي شهري به اتومبيل از طريق تجهيز محلات به خدمات عمومي نظير مدارس محله اي، توسعه شبكه حمل و نقل بين محلي و ارتقاي كيفيت فضاهاي جمعي در مراكز محلي متناسب با گروه هاي جمعيت استفاده كننده از راهبردهاي پايدار براي ارتقاي سلامت و ايمني عمومي در محيط شهري شناخته شده است. بديهي است كه افزايش كارايي محيط و منظر شهري و استفاده بيشتر شهروندان نيز به ترويج و گسترش فعاليت فيزيكي و حمل و نقل غير موتوري نيز كمك خواهد كرد.