خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

محمد باقری، حمید رضا عظمتی
فضاي كالبدي به مثابه برنامه درسي(پرورش خلاقيت كودكان در محيط مدرسه)
Architectural Space as Educational Curriculum(Improving Children's Creativity in School Environment)
چکيده


هدف از نوشتار حاضر ارائه اصول و معيارهايي براي پرورش خلاقيت هاي محيطي كودكان به كمك طراحي معماري و منظر مدارس است. به اين منظور روش تحقيق تحليل محتواي متون در حوزه طراحي معماري و روانشناسي رشد و تحليل معماري رايج در مدارس ابتدايي كشور مورد استفاده قرار گرفته است. يافته تحقيق با تاكيد بر نگرش آموزش خلاق به عنوان يك هدف بنيادين، معيارهاي 1) دسترس پذيري و نظم پذيري، 2) جذابيت و شگفت انگيزي 3) شايستگي و پاسخگويي، 4) آسايش و ايمني، 5)طبيعت-گرايي و منظره پردازي 6)سادگي وخوانايي را براي طراحي مدارس و مناظر بيروني آن مطرح مي سازد. نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه طرح محوطه سازي حياط، معماري وجزئيات كف-ها، جداره ها و ديوارهاي كلاس ها، راهرو ها، سالن ها، مبلمان داخلي و بهره گيري از عناصر كمك آموزشي به صورت متنوع، انعطاف-پذير و نظارت پذير مي توانند جشنواره اي از كنجكاوي، تخيل، تجسم، بازي سازي و در نهايت بروز خلاقيت كودكان پديد آورند. همچنين مشاركت مستقيم كودكان در خلق و بهره برداري از يك فضاي جمعي چند عملكردي و مجهز به فناوري هاي نوين ديجيتالي، علاوه بر بسترسازي حضور و تعامل فعال در محيط مدرسه، امكان رشد جسمي، ذهني، اجتماعي و پرورش خلاقيت هاي محيطي آنان را تقويت مي نمايد.