خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22128   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

حمید رضا عظمتی و محمد باقری
آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه
Sustainable Development Education with University Campus Design
چکيده


امروزه با دخل و تصرف بی رويه انسان در محيط پيرامون و تهديد منابع طبيعی، آموزش وارزيابی زيست محيطی به يک ضرورت تبديل شده است. نوشتار حاضر يک الگوی بوم شناختی را در آموزش توسعه پايدار با تأکيد بر طراحی محيط دانشگاهی ارايه می‌دهد. فرضيه عمومی پژوهش آن است که معماری و منظر پرديس قابليت های گسترده ای در تداعی معانی و آموزش مفاهيم مرتبط با پايداری به عموم دانشجويان دارد. به منظور تبيين دقيق‌تر اين ايده، ابتدا سوابق آموزش دانشگاهی بررسی و به گرايش های رو به رشد آموزش پايداری در سطوح متفاوت آموزش عالی اشاره شده است. در اين رابطه چند نمونه از تجارب طراحی پايدار در پرديس های دانشگاهی معرفی شده است. در ادامه مدل طراحی معماری و منظر پرديس به مثابه يک مکان- رفتار آموزشی پيشنهاد شده و در اصول سه گانه طراحی پايدار، شامل: صرفه جويی در مصرف منابع، چرخه طبيعی حيات و طراحی انسان گرا تبيين شده است. استنتاج نهايی بحث آن است که معماری و منظرپرديش می تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم، ادراک و رفتار محيطی دانشجويان را متوجه مفاهيم پايداری نمايد. در پايان، برخی از مصاديق طراحی منظر در دانشگاه ها و پارک های علمی- پژوهشی پايدار پيشنهاد شده است.