خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی کشاورزی-علوم دامی-فیزیولوژی دام , 1391-1386

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی کشاورزی-علوم دامی-فیزیولوژی دام , 1386-1383

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی کشاورزی - علوم دامی , 1383-1379