خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

مدیریت

معاون گروه علوم دامی از سال 92 تا94

مدیر پژوهشی گروه علوم دامی پژوهشکده فن آوری های نوین زیستی از 94 تاکنون