خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

علایق پژوهشی

1.  بهبود پروتکل های همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی گاو و گوسفند  به ویژه پروتکل های کوتاه مدت با توجه به وضعیت و شرایط گله با حداقل هزینه و حداکثر پاسخ

 2. بهبود راندمان تولید مثلی گاو ماده و میش و کاهش مرگ و میر رویانی با کمک تیمارهای هورمونی پس از تلقیح و قوچ اندازی و همچنین روش­های تغذیه ای مبتنی بر مکمل های اسید چرب امگا 3

3.   فرآوری و نگهداری اسپرم قوچ به صورت مایع و منجمد 

4. افزایش زمان ماندگاری اسپرم رقیق شده به صورت مایع با کمک رقیق کننده های تغییر یافته

5. ساخت و فرمولاسیون رقیق کننده های تجاری اسپرم قوچ با ویژگی های متمایز جهت افزایش زنده مانی اسپرم در سیستم تولید مثل ماده جهت تلقیح واژینال و سرویکال اسپرم منجمد

6. تولید رویان های آزمایشگاهی گوسفند با کمک تکنولوژی های  IVMو IVF