خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آناتومی و فیزیولوژی دام (کارشناسی)2. بیولوژی سلولی-مولکولی(کارشناسی)3. روش تحقیق (کارشناسی ارشد)4. شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی (کارشناسی ارشد)5. زبان تخصصی (کارشناسی ارشد)6. تنش و عوامل محیطی (کارشناسی)7. هورمون شناسی (کارشناسی ارشد)8. فیزیولوژی تکمیلی (کارشناسی ارشد)9. فیزیولوژی تولید مثل (کارشناسی)