خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19792   بروزرسانی: 26-11-1397

Reza Masoumi
رضا معصومی
دانشیار

پست الکترونيکی
rmasoumi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/masoumi-reza-1

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4338

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، کدپستی 38791-45371