خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

شورای تحقیقات تولید مثل گاوهای شیری آمریکا از سال 2011 تاکنون

سازمان نظام مهندسی کشاورزی از 1383 تاکنون