خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11468   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس , ایران, مهندسی برق، مخابرات (گرایش میدانها و امواج)
عنوان رساله : تحلیل آنتنهای آرایه بازتابی با لایه های ناهمسانگرد تک محوری و دو محوری
زمینه رساله : تهیه نرم افزاری مبتنی بر روشهای ریاضی برای تحلیل پراکندگی از ساختارهای متناوب روی مواد ناهمسانگرد الکتریکی و مغناطیسی و ساخت نمونه ای از آنتن آرایه بازتابی بر روی مواد ناهمسانگرد
استاد راهنما : خانم دکتر زهرا اطلس باف- آقای پرفسور محمود شاه آبادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی برق-مخابرات (گرایش میدانها و امواج)
عنوان پایان نامه : طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فرامواد
زمینه پایان نامه : کوچک سازی آنتن با ساختارهای فرامواد
استاد راهنما : پرفسور منوچهر کامیاب حصاری