خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11467   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

علایق پژوهشی

متامتریال (کاربردشان در مباحث کوچک سازی آنتنها و ادوات مایکروویو و مبحث نامرئی سازی)

مواد ناهمسانگرد (فریت و کایرال و ...)

گرافین (کاربرد آن در جاذبها و کاهش سطح مقطع راداری)

تحلیل الکترومغناطیسی پراکندگی از ساختارهای پریودیک (ساختارهای لنز و سطوح انتخابگر فرکانس)

فراسطحهای پلاسمونی و پلاسمونیک نانوآنتنها

فوتونیک کریستالها

طراحی و ساخت آنتنهای رفلکتوری کامپوزیتی (الیاف کربنی بصورت ساندویچی )

طراحی آنتن (آرایه بازتابی، آرایش پذیر، اسپیرال، آنتهای سیمی توان بالا و ....)

طراحی ادوات مایکرویو (OMT، فیلترهای موجبری و مقسم های توان و ....)