خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32278   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

مدیریت

مدیر گروه مكانیك از مهرماه 1385 تا مهرماه 1387

مدیر پژوهش دانشگاه (بهمن ماه 1389تا کنون)