خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32278   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 علیرضا حسنی شهريور  1390مهندسی مکانیک تحلیل تنش پادصفحه ای قطاع دایروی محدود ارتوتروپیک تضعیف شده توسط چندين ترک و حفره   استاد راهنما
1 سهراب سپهری خرداد  1397طراحی کاربردی تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از مواد مدرج تابعی شامل چندین جاذب با میرایی کسری 
[Abstract] 
استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 محمد باقر اميری خرداد  1386مهندسی مکانيک، سيالات بررسی تئوری و تجربی ارتعاشات تير با جاذب  
12 مهدی ابو جعفری بهمن  1385مهندسی مکانيک، گرایش سیالات تحليل جریانهای پتانسيل در اطراف مرزهای جامد  
11 رضا جمشيدی بهمن  1385مهندسی مکانيک، سیالات بررسی ارتعاشات جانبی خود تحريک لوله به واسطه عبور جريان سیال از داخل آن  
10 سمیه جعفری بهمن  1385مهندسی مکانيک، سیالات بررسی ارتعاش تير در سیال متحرک  
9 رضا بختیاری شهريور  1386مهندسی مکانيک، گرایش حرارات و سیالات بررسی اتصال غیر هم محوری میفیلد  
8 سینا خانی تير  1386مهندسی مکانيک، گرایش حرارات و سیالات بررسی حرکت یک ذره کروی کوچک در داخل جریان لزج عمومی  
7 محمد تیموری تير  1386مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات تحلیل مکانیزم بالا برنده و پایین آورنده بالچه بال هواپیما  
6 عرفان کبيری تير  1386مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات تحلیل سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم ارابه فرود هواپیما  
5 احسان دارابی تير  1386مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات بررسی ارتعاشات تیر تضعیف شده با ترک لبه ای  
4 سارا بهاری آذر  1387مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات بررسی جهت و مقدار نیروی وارد بر تیغه پارو از طرف آب و اثر آن بر روی کارایی پارو   
3 نرگس مقدادی آذر  1387مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات بررسی نیروی دراگ جداری وارد بر تیغه در مسیر جریان و تحلیل تنش آن  
2 امیر استوار آذر شهريور  1387مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات ارتعاشات خود تحریک لوله دایروی حاوی جریان سیال  
1 محمد رضا ستاری دي  1387مهندسی مکانیک، گرایش حرارات و سیالات تهیه یک بسته نرم افزاری در زمینه ارتعاشات خود تحریک لوله حاوی جریان