خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32350   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. محاسبات عددی پیشرفته2. مکانیک محیط های پیوسته3. انتشار امواج4. تئوری ورقها و پوسته ها5. الاستیسیته6. ارتعاشات سیستمهای ممتد7. ریاضیات پیشرفته دو8. ارتعاشات9. رياضيات پيشرفته يک10. طراحی مکانيزمها11. آز ارتعاشات12. مقاومت مصالح (II)13. مقاومت مصالح (I)14. دینامیك ماشین 15. دینامیك16. مكانیك سیالات (II) 17. مكانیك سیالات (I)